Курс лекцій призначений для підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів які вивчають дисципліну “Вища математика” на базі загальноосвітньої школи.
Він написаний відповідно до діючої програми і враховує зміни, що сталися в курсі “Вищої математики” щодо змісту, методичних особливостей у вивченні фундаментальних понять, термінології, позначень.
Викладення теоретичного матеріалу, приклади розв’язування типових задач, питання для самоконтролю допоможуть студентам як при самостійному оволодінні матеріалом так і при закріпленні вивченого на заняттях.

Назва теми лекції Кількість годин
1 Вступ 2
2 Визначники, їх властивості 2
3 Матриці, дії над ними 2
4 Системи лінійних рівнянь та методи  їх розв’язання 2
5 Вектори, лінійні дії з ними. Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів 2
6 Рівняння лінії на площині. Криві другого порядку 2
7 Поняття функціональної залежності. Способи задання та властивості функцій 2
8 Границя функції та неперервність 2
9 Похідна функції та диференціал. Правила диферен-ціювання функцій 2
10 Дослідження функцій за допомогою похідних 2
11 Поняття функції багатьох змінних. Диференціювання функцій двох змінних. Знаходження екстремумів 2
12 Первісна. Невизначений інтеграл та його властивості. Основні методи інтегрування 2
13 Визначений інтеграл, його властивості та методи обчислення 2
14 Основні поняття диференціальних рівнянь. Диферен-ціальні рівняння першого порядку 2

 

Разом:

28