Методичні рекомендації призначенні для виконання самостійної роботи студентами денного відділення зі спеціальності «Фінанси і кредит» під час вивчення дисципліни “Вища математика”. Вони містять тематичний план, методичні рекомендації до вивчення кожної теми та індивідуальні завдання. Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основних знань, вмінь та навичок з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає в себе 48 годин.

№ з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Кількість годин

1.

Обчислення визначників. Дії над матрицями

2

2.

Розв’язування систем лінійних рівнянь різними методами

2

3.

Дії з векторами. Обчислення скалярного, векторного і мішаного добутків векторів

2

4.

Пряма і площина в просторі. Дослідження взаємних розташувань прямих і площин

2

5.

Розв’язування вправ на функції. Найважливіші функції, які зустрічаються в економіці

2

6.

Обчислення границь функції. Дослідження функцій на неперервність

2

7.

Обчислення похідних функцій. Правило Лопіталя

2

8.

Застосування диференціалу в наближених обчисленнях

2

9.

Дослідження функції на екстремум та опуклість графіка кривої

2

10.

Найбільше й найменше значення функції

2

11.

Дослідження функцій і побудова графіків

2

12.

Диференціювання функцій двох змінних

2

13.

Знаходження екстремумів функцій двох змінних. Умовний екстремум

2

14.

Деякі застосування частинних похідних

2

15.

Обчислення невизначених інтегралів

2

16.

Інтегрування раціональних функцій

2

17.

Інтегрування ірраціональних функцій

2

18.

Інтегрування тригонометричних функцій

2

19.

Обчислення визначених інтегралів

2

20.

Обчислення площ та об’ємів за допомогою визначеного інтегралу

2

21.

Економічний зміст визначеного інтегралу

2

22.

Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними

2

23.

Розв’язування лінійних ДР першого порядку і ДР що зводяться до лінійних

2

24.

Диференціальні рівняння, що допускають зниження порядку. Застосування ДР в економіці

2

Разом :

48