Кожне практичне заняття містить тему, мету, питання для самопідготовки, план, термінологічний словник ключових понять, зразки розв’язання типових задач, завдання для практичного виконання та самостійної роботи.


з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Методи обчислення визначників. Дії над матрицями

2

2.

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Крамера

2

3.

Метод Гаусса та його застосування

2

4.

Обчислення елементів трикутника за допомогою системи координат

2

5.

Криві другого порядку. Пряма і площина в просторі

2

6.

Обчислення границь. Дослідження функцій на неперервність

2

7.

Обчислення похідних функцій та диференціалів

2

8.

Екстремум функції. Опуклість графіка функції. Точки перегину

2

9.

Розв’язування задач економіки за допомогою екстремумів

2

10.

Дослідження функцій та побудова графіків

2

11.

Диференціювання функцій двох змінних

2

12.

Знаходження екстремумів функцій двох змінних

2

13.

Розв’язування вправ на інтегрування функцій

2

14.

Обчислення визначених інтегралів. Застосування визначеного інтегралу

2

15

Розв’язування диференціальних рівнянь з відокремлюваними змінними

2

16

Лінійні диференціальні рівняння першого порядку

2

Разом:

32