1384186643_smogy-sozdanie-sobstvennogo-sajtaМета надати цілісні знання ймовірносних і математико-статистичних методів та алгоритмів розв’язання задач, які постають в будь-якій сфері людської діяльності, і на цій підставі сформувати висококваліфікованого сучасного фахівця.

 Завдання забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, які необхідні для подальшого глибокого засвоєння багатьох базових та професійно-орієнтованих дисциплін, а також засвоєння їх у практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

internetзнати: визначники другого, третього, n-го порядків та їх властивості; правило Крамера; матриці та їх властивості; означення оберненої матриці, правило її знаходження; рівняння прямої на площині, в просторі; рівняння площини; умови паралельності, перпендикулярності прямих; кут між прямими; рівняння кривих другого порядку: кола, еліпса, гіперболи, параболи; властивості кривих другого порядку; означення границі послідовності; означення границі функції в точці; основні теореми про границі; означення неперервної функції; означення похідної, диференціала функції; геометричний та фізичний зміст похідної, диференціала; основні теореми диференціального числення, таблицю похідних основних елементарних функцій; теореми про необхідні і достатні умови існування екстремуму функції; означення функції багатьох змінних, частинних похідних; теорему про необхідну умову існування точок екстремуму функції двох змінних; означення первісної, невизначеного і визначеного інтеграла; основні методи інтегрування; формулу Ньютона-Лейбніца; означення диференціального рівняння першого порядку, рівняння з відокремленими та відокремлюваними змінними, розв'язку диференціального рівняння.

вміти: обчислювати визначники другого, третього, n-го порядку; розв'язувати систему лінійних рівнянь за правилом Крамера; виконувати дії над матрицями; знаходити обернену матрицю; розв'язувати систему лінійних рівнянь матричним способом; розв'язувати систему лінійних рівнянь методом Гауса; досліджувати взаємне розміщення прямих; знаходити кут між прямими; досліджувати властивості і будувати лінії другого порядку; будувати та перетворювати графіки функцій; обчислювати границі функцій; досліджувати функції на неперервність; знаходити похідні; застосовувати похідні до дослідження і побудови графіків функцій; знаходити найбільше та найменше значення функції на відрізку; досліджувати функції двох змінних на екстремум; знаходити невизначений інтеграл; обчислювати визначений інтеграл; обчислювати площу фігур та об'єми тіл за допомогою визначеного інтеграла; розв'язувати диференціальні рівняння першого порядку; формулювати економічну задачу в математичних термінах і знаходити шляхи розв'язку цієї задачі; аналізувати одержані результати і на їх основі створювати практичні рекомендації.